Centrum Neuron

Diagnoza

Diagnoza

Zapraszamy do skorzystania z oferty diagnozy rozwoju dziecka. Diagnozy wykorzystywane są na testach normalizowanych i standaryzowanych. Prowadzimy następujące diagnozy:

Diagnoz przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat

diagnozowany obszar: diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

grupa wiekowa: 7;0-9;11,

Skala gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii

diagnozowany obszar: rozwój kompetencji matematycznych, gotowość matematyczna, ryzyko dyskalkulii

grupa wiekowa: 4;7-7;6

Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki – profil arytmetyczny

diagnozowany obszar: szacowanie, pojęcie liczby,  klasyfikowanie i porównywanie, kodowanie i dekodowanie na materiale matematycznym, operacje arytmetyczne
– wrażliwość liczbowa i geometryczna, znajomość faktów arytmetycznych i procedur liczenia

grupa wiekowa: uczniowie od I do III klasy SP, 6 latki

Badanie zagrożenia dysleksją

diagnozowany obszar: dominacja stronna, funkcje słuchowe i wzrokowe,użycie języka, pamięć, grafopercepcjaa

grupa wiekowa: 3,1-6,9

Badanie gotowości szkolnej

diagnozowany obszar: poziom przygotowania dziecka w wieku 6 lat do podjęcia nauki w szkole. Wyniki badań testowych wykorzystywane są do wyznaczenia sfer rozwojowych wymagających dodatkowej stymulacji. Dzięki tego rodzaju informacjom dziecko ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie w placówce szkolnej

grupa wiekowa: 5,9-6,9

Diagnoza neurologopedyczna

diagnozowany obszar: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

grupa wiekowa: 0,1-8,9

Sprawności grafomotoryczna i ryzyko dysgrafii

diagnozowany obszar: badanie dominacji stronnej, funkcje wzrokowe, funkcje małej motoryki, czynniki optymalizujące przebieg procesu grafomotorycznego, ocena wytworów grafomotorycznych, dobór narzędzi pisarskich

grupa wiekowa: 3,1-6,9