Podstawy naukowe

Teoretyczne podstawy metody wczesnej nauki czytania oparte są na:

1. Wynikach badań neuropsychologicznych, dotyczących powiązań intermodalnych, budowanych podczas przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych.
2. Wynikach neuroobrazowania mózgu, potwierdzających plastyczność międzymodalną w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.
3. Wiedzy na temat sposobów uczenia się (dopamina, struktury hipokampa).
4. Badaniach neurofizjologicznych potwierdzających, iż sylaba a nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną.
5. Wiedzy na temat funkcji symultanicznych (prawopółkulowych) i sekwencyjnych (lewopółkulowych) oraz kształtowania się struktur umożliwiających przesyłanie informacji między półkulami mózgu (spoidło wielkie, istmus).
6. Istnieniu przewagi prawego ucha dla odbioru mowy, z wyjątkiem samogłosek.
7. Powtórzeniu sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań).
8. Naśladowaniu 3 etapów nabywania systemu językowego: powtarzania, rozumienia, nazywania (samodzielnego czytania).
9. Pobudzaniu „zwierciadlanych neuronów”.
10. Powtórzeniu w konstrukcji etapów nauki czytania stadiów w rozwoju pisma w dziejach ludzkości (od całości, poprzez zapis sylabiczny, do alfabetycznego).

Bibliografia:
Cieszyńska, J. (2012) Kocham szkołę!: przewodnik dla rodziców, Wydawnictwo WIR, Kraków
Cieszyńska, J. (2006) Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków,
Cieszyńska, J. (2013) Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci: z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, Kraków
Cieszyńska, J. (2012) Metody wywoływania głosek, Omega Stage Systems Jędrzej Cieszyński, Kraków
Cieszyńska, J. (2005) Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków
Cieszyńska, J. (2010) Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej: metoda krakowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
Cieszyńska, J. (2011) Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych: metoda krakowska, Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, Kraków
Cieszyńska, J. (2007) Wczesna interwencja terapeutyczna: stymulacja rozwoju dziecka: od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków

Artykuły:
Cieszyńska, J. (2011) Czy dzieci mogą sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły?, W: Studia Pedagogiczne (Kielce). 2083-179X. T. 20, s. 51-60, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków, Kraków
Cieszyńska, J. (2009) Dysleksja jako problem linearnych przekształceń, W: Polonistyka. [R.] 63[62], nr 8 ,s. 18-22
Cieszyńska, J. (2015) Metody badania systemu językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych, W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, s. 65-73, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków
Cieszyńska, J. (2008) Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego, W: Logopedia. 0459-6935. T. 37 (2008), s. 99-105
Cieszyńska, J. (2009) Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania – skuteczna metoda stymulacji dzieci zagrożonych dysleksją, W: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. 1730-6795. T. 18 (2009), s. 265-278
Cieszyńska, J. (2012) Zaburzenia linearności – podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu, W: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Gdańsk, 2