Diagnoza i terapia

Oferta grupowa:
Wczesna nauka czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej
LiczyMY – Dziecięca Matematyka
Terapia dysleksji
Terapia dyskalkulii
Terapia dysgrafii
Treningi socjoterapeutyczne
Badania przesiewowe

Oferta indywidualna:
Terapia Metodą Krakowską
Diagnoza neurologopedyczna (m.in.: wywiad z rodzicem, badanie sprawności narządu artykulacyjnego, badanie lateralizacji, badanie funkcji słuchowych, badanie funkcji wzrokowych, badanie pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, badania funkcji lewopółkulowych)
Terapia ORM
Terapia wad wymowy (m.in.: seplenienie, reranie, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, lambdacyzm, nosowanie)
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji (m.in.: afazja, dyzartia, jąkanie, mutyzm)
Terapia zaburzeń rozwojowych (m.in. : zespół Downa, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna)
Wczesna interwencja terapeutyczna
Terapia dysleksji
Terapia dyskalkulii
Terapia dysgrafii